Linux Qt 使用搜狗输入法

[TOC]

前言

不出意外的话,Qt 是不能使用搜狗输入法的,状态栏都看不到那种。

主要是搜狗输入法使用的是小企鹅(fcitx) 输入框架,Qt 默认没有集成。

解决方案

将小企鹅输入法扩展复制到相应的路径下,如果自己系统内没有并没有 libfcitxplatforminputcontextplugin.so 那就请看获取小企鹅输入法扩展

Qt Creator 使用搜狗输入法

复制小企鹅扩展到 Qt Creator 相应路径下

$QtDir 为自己 Qt 的安装路径

cd $QtDir/Tools/QtCreator/lib/Qt/plugins/platforminputcontexts
sudo cp /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/platforminputcontexts/libfcitxplatforminputcontextplugin.so .
sudo chmod +x libfcitxplatforminputcontextplugin.so

Qt 生成的应用使用搜狗输入法

复制小企鹅扩展到 Qt 相应路径下

$QtDir 为自己 Qt 的安装路径

$QtVersion 为自己 Qt 的版本号

cd $QtDir/$QtVersion/gcc_64/plugins/platforminputcontexts
sudo cp /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/platforminputcontexts/libfcitxplatforminputcontextplugin.so .
sudo chmod +x libfcitxplatforminputcontextplugin.so

经过上面的简单操作就能愉快的在 Qt 使用搜狗输入法了。

获取小企鹅输入法扩展

直接 apt 安装

sudo apt install fcitx-frontend-qt5

但是不出意外的话,这里要下载安装几百兆文件,万一我那是嵌入式系统,完全遭不住好吗

源码编译

获取源码

https://github.com/fcitx/fcitx-qt5

安装编译需要的库

这里默认认为早已经安装 C++ 编译环境了哈

sudo apt install extra-cmake-modules
sudo apt install libxkbcommon-dev
sudo apt install fcitx-libs-dev

编译

cd $fcitx-qt5-dir
mkdir build && cd build
# 指定qt库的路径,我不需要其他库,所以-DENABLE_LIBRARY=OFF
cmake .. -DCMAKE_PREFIX_PATH=$QtDir/$QtVersion/gcc_64/lib/cmake/ -DENABLE_LIBRARY=OFF
make
sudo make install

然后就能在 $QtDir/$QtVersion/gcc_64/plugins/platforminputcontexts 下面看到我们需要的库了

附件

预编译的 x86_64 的 libfcitxplatforminputcontextplugin.so 下载

预编译的 aarch64 的 libfcitxplatforminputcontextplugin.so 下载